Analys

Marius Gonsholt Hov

Senior Economist

Norway

maho60@handelsbanken.no

Latest analyses

2017-09-26

Fast Comment Norway

2017-09-25

Morgenrapport Norge

2017-09-22

Morgenrapport Norge

Listing

Marius Gonsholt Hov, Senior Economist | maho60@handelsbanken.no