Analys

Marius Gonsholt Hov

Senior Economist

Norway

maho60@handelsbanken.no

Latest analyses

2017-06-21

Fast Comment Norway

2017-06-20

Fast Comment Norway

2017-06-20

Morgenrapport Norge

Listing

Marius Gonsholt Hov, Senior Economist | maho60@handelsbanken.no