Analys

Marius Gonsholt Hov

Senior Economist

Norway

maho60@handelsbanken.no

Latest analyses

2017-07-25

Fast Comment Norway

2017-07-12

Fast Comment Norway

2017-07-10

Fast Comment Norway

Listing

Marius Gonsholt Hov, Senior Economist | maho60@handelsbanken.no