Analys

Marius Gonsholt Hov

Senior Economist

Norway

maho60@handelsbanken.no

Latest analyses

2017-11-20

Fast Comment Norway

2017-11-17

Morgenrapport Norge

2017-11-14

Fast Comment Norway

Listing

Marius Gonsholt Hov, Senior Economist | maho60@handelsbanken.no