Analys

Marius Gonsholt Hov

Senior Economist

Norway

maho60@handelsbanken.no

Latest analyses

2018-03-23

Fast Comment Norway

2018-03-23

Fast Comment Norway

2018-03-21

Fast Comment Norway

Listing

Marius Gonsholt Hov, Senior Economist | maho60@handelsbanken.no