Analys

Marius Gonsholt Hov

Senior Economist

Norway

maho60@handelsbanken.no

Latest analyses

2018-01-19

Fast Comment Norway

2018-01-15

Morgenrapport Norge

2018-01-12

Morgenrapport Norge

Listing

Marius Gonsholt Hov, Senior Economist | maho60@handelsbanken.no