Research
Tip: To personalise the research list, click the gear symbol above.


Choose type:


Danish CommentDanske nøgletal - uge 6: Nationalbanken ventes at have interveneret (lidt) igen

  1. Valutareserven ventes at være faldet med ca. 4 mia. kr. i januar som følge af fortsat - om end mere begrænset - intervention fra Nationalbanken
  2. Industriproduktionen ventes at være faldet med 1,5% m/m i december
  3. Vareeksporten ventes at være faldet med 2% m/m i december, mens vi venter en lille stigning i importen
Valutareserven falder en smule mere (mandag)
I december intervenerede Nationalbanken til fordel for den dan-ske krone for første gang siden februar 2016. Kronekursen har også igennem januar ligget fast på den svage side af centralpari-teten over for EUR på 7,46038, og vi venter, at Nationalbanken er fortsat med at støtteopkøbe kroner, om end i mindre omfang end i december. Vi venter således et fald i valutareserven i un-derkanten af 4 mia. kr. i januar, når tallet offentliggøres mandag, hvormed valutareserven ses at aftage til 453,5 mia. kr. Det skal dog bemærkes, at Nationalbanken foretager sin årlige kursregu-lering af valutareserven, som kan give anledning til en vis for-skydning af ultimo-opgørelsen for 2018. Det er fortsat vores for-ventning, at Nationalbanken vil intervenere yderligere de kom-mende måneder og ultimativt hæve renten inden for det kom-mende halve år som følge af en fortsat svækket krone.
Fald i industriproduktionen (torsdag)
Trods afmatningen i den globale industricyklus har industriproduktionen klaret sig relativt godt den seneste tid bl.a. som følge af fornuftig vækst i den mindre konjunkturfølsomme medicinal-sektor, der vægter med 20% i den samlede produktion. Vi venter dog et fald i industriproduktionen i december sidste år, som vi får tal for torsdag, i omegnen af 1,5% m/m, som også indikeret af den seneste tids fald i industriens konjunkturbarometer, jf. figur. Får vi ret i vores antagelse, vil industriproduktionen dog stadig være steget med 0,8% q/q i 4. kvartal, efter en tilsvarende vækst kvartalet før, som dermed peger på et uændret positivt bidrag herfra til BNP-væksten i 4. kvartal.
Stigende vareeksport, men faldende tjenesteeksport i 4. kvartal (fredag)
Eksporten af varer eksklusiv skibe, fly og brændsel har udviklet sig fornuftigt i både oktober og november til trods for at op-bremsningen i den globale handel og svagere global vækst ikke umiddelbart er et gunstigt klima for udenrigshandlen. I november var det især en kraftig stigning i eksporten af lægemidler der lå bag den positivt udvikling, som vi dog ikke venter vil blive gen-taget i årets sidste måned. Vi venter således et fald i vareeksporten i omegnen af 2% m/m i december, mens vareimporten ventes at have gjort et lille comeback efter faldet i november. Dermed ventes overskuddet på handelsbalancen at være faldet fra 7,0 mia. kr. til ca. 5,6 mia. kr. Den ventede udvikling betyder, at vareeksporten vil være steget med i omegnen af 2,5% q/q i 4. kvartal, mens importen ses at være steget i underkanten af 2%, som peger på et lille positivt nettobidrag fra udenrigshandlen med varer til den samlede BNP-vækst i 4. kvartal. Vi får også tal for udenrigshandlen med tjenester, hvor især eksporten af søtransport overraskede markant positivt i 3. kvartal. Vi venter dog, at opbremsningen i den globale aktivitet har haft indflydelse på udviklingen i 4. kvartal, som indikeret af udviklingen i det globale PMI for fremstillingssektoren, jf. figur. På den baggrund venter vi et fald i tjenesteeksporten på hele 3,0% q/q i 4. kvartal. Tjenesteimporten ventes imidlertid at være faldet i et noget mindre omfang, hvormed det løft vi så i BNP-væksten fra udenrigshandlen med tjenester i 3. kvartal ikke vil blive gentaget i de sidste måneder af 2018. Overskuddet på betalingsbalancen ventes at være faldet fra 13,7 mia. kr. til 11,0 mia. kr. i december.


Source: Macrobond

 


Source: Macrobond

 


Source: Macrobond

Disclaimer

Jes Asmussen

Chief Economist Denmark

Denmark

jeas01@handelsbanken.dk

Latest analyses

2019-02-26

Morgenmelding Danmark

2019-02-25

Fast Comment Denmark

2019-02-25

Danish Comment