Research
Tip: To personalise the research list, click the gear symbol above.


Choose type:


Fast Comment NorwayDagens morgenrapport

  1. ESB med rentekutt og QE – tiltakene vil vare helt til inflasjonen tar seg opp mot målet (lenge altså)
  2. I USA steg kjerneinflasjonen mer enn ventet i august, men potensialet for videre oppgang er nok be-grenset
  3. Vi tror Norges Bank holder renten uendret neste uke, men signaliserer renteheving før årsskiftet
ESB med rentekutt og QE – tiltakene vil vare helt til inflasjonen tar seg opp mot målet (lenge altså)
Den europeiske sentralbanken (ESB) annonserte i går en omfattende pakke med pengepolitiske tiltak for å demme opp for svakere vekst i eurosonen og vedvarende lav inflasjon. ESB kuttet innskuddsrenten med 10 basispunkter til -0,5 prosent fra -0,4 prosent, mens refirenten og utlånsrenten ble holdt uendret på hhv 0,0 og 0,25 prosent. Sentralbanken venter at rentene blir liggende på disse nivåene, eller lavere, inntil inflasjonen har vist en vedvaren-de, robust tendens til å ta seg opp mot målet på 2 prosent. I tillegg til rentekutt vil ESB gjenoppta kjøp av statsobligasjoner fra 1. november, og kjø-pene vil beløpe seg til 20 mrd euro per måned. Ob-ligasjonskjøpene vil vare helt til ESB eventuelt bestemmer seg for å heve rentene igjen. Det gjøres også lettelser i eksisterende TLTRO-program med hensikt å øke bankenes utlånsvekst. Som ventet innfører også ESB et transjesystem (two-tier system), som innebærer at deler av bankenes overskuddslikviditet i sentralbanken slipper negativ rente. Dette gjøres imidlertid ikke fordi ESB er usikker på om negative renter er en god ide, og heller ikke for å beskytte bankenes overskudd. Ifølge Draghi gjøres dette for å sikre at transmisjonen av penge-politikken fungerer som den skal, dvs at den mer ekspansive pengepolitikken når ut til husholdninger og bedrifter i form av høyere utlånsvekst fra bankene. Og om noen skulle være i tvil om ESB syns negative renter er en god ide, sa Draghi i går: «negative rates have been a very positive experience in terms of stimulating growth and sustaining inflation». ESB nedjusterte i går sine estimater på BNP-veksten i eurosonen, og ser nå for seg en årsvekst i år på 1,1 prosent og neste år på 1,2 prosent. Draghi sa dessuten at risikoen lå hovedsakelig på nedsiden av denne forventningen. Inflasjonsprognosen til ESB ble også tatt ned. ESB ser nå for seg at kjerneinflasjonen blir på 1,2 prosent til neste år og 1,5 prosent i 2021. Men faren er nok at det kan ta enda lengre tid før inflasjonen tar seg mer opp. Kjerneinflasjonen i eurosonen har ligget så å si uendret rundt 1 prosent de siste to årene, og Draghi sa at det trolig har tatt lengre tid enn tidligere antatt for høyere lønnsvekst å slå ut i inflasjonen. Kostnadspresset i eurosonen har avtatt noe gjennom året i år sammen med ulike mål på lønnsvekst, og gitt et nedjustert bilde på realøkonomien framover, blir det nok begrenset med kost-nadspress framover. Dessuten mener altså ESB at det er mest nedsiderisiko til sine nedreviderte BNP-vekstestimater. Dermed kan de pengepolitiske tiltakene ventes å vare lenge. Og det var kanskje nettopp dette mar-kedsaktørene la vekt på i går, i og med at rentene i eurosonen falt og euroen svekket seg på nyhetene fra ESB til tross for at rentekutt var ventet på forhånd. I USA viste det seg at kjerneinflasjonen hadde tatt seg noe mer opp enn ventet i august. 12-månedersveksten i KPI kjerne steg til 2,4 prosent i august fra 2,2 prosent i juli, mens konsensusforventningen var på 2,3 prosent. Potensialet for vide-re inflasjonsoppgang kan imidlertid være begrenset i og med at kostnadspresset allerede har flatet litt ut og gitt at sysselsettingsveksten nå ser ut til å tendere nedover.
Vi tror Norges Bank holder renten uendret neste uke, men signaliserer renteheving før årsskiftet
Vi venter ingen nøkkeltall for norsk økonomi i dag. Imidlertid har vi i dag tidlig publisert en liten «preview» på Norges Banks rentemøte torsdag neste uke. Kort fortalt tror vi ikke Norges Bank hever ren-ten nå, men heller skyver den planlagte rentehe-vingen til desember. For øvrig tror vi rentebanen som publiseres neste uke er nokså lik den fra juni. Siden juni har vektutsiktene for våre handelspartne-re forverret seg, og forventningen til internasjonale renter har falt. Samtidig har global turbulens bidratt til at den norske kronen har svekket seg. Hva gjel-der effekt på Norges Banks rentebane, tror vi nega-tive utenlandske faktorer og en svekket krone om-trent nøytraliserer hverandre. Da står vi i så fall igjen med at realøkonomien her hjemme har utviklet seg omtrent som sentralbanken ventet, mens infla-sjonen er lavere. Rentebanen fra juni impliserte en sannsynlighet på ca 70 prosent for at styringsren-ten skulle opp allerede i september, mens denne sannsynligheten steg til 100 prosent for desem-bermøtet. I og med at utviklingen siden juni totalt sett er noe på den svake siden av Norges Banks forventning slik vi ser det, tror vi at sentralbanken har blitt mindre sikker på at en renteheving er på sin plass allerede nå. Vi mener videre at uttalelsen til Norges Bank etter augustmøtet støtter denne for-ventningen. Da sa nemlig sentralbanken at «risiko-bildet internasjonalt gir økt usikkerhet om renteut-viklingen fremover». Vi tror denne setningen ble inkludert nettopp for å indikere at sentralbanken hadde blitt mer usikker på om renten skulle opp allerede i september. Vi registrerer at noen andre analytikere i byen ven-ter at styringsrenten skal opp i dag, og helt sikker kan man aldri være. Men om sentralbanken setter opp renten nå eller skyver den ut til desember er kanskje ikke så viktig i den store sammenhengen. Rentetoppen i Norge er uansett nær. Og for or-densskyld; Handelsbanken tror altså at styringsren-ten nådde sin topp i juni. Men sentralbanken er nok ikke helt klar for å innse det enda. Se vår Norges Bank «preview» for utfyllende forklaringer. -Kari Due-Andresen


Disclaimer

Marius Gonsholt Hov

Senior Economist

Norway

maho60@handelsbanken.no

Latest analyses

2019-10-10

Fast Comment Norway

2019-10-10

Morgenrapport Norge

2019-10-08

Morgenrapport Norge