Research
Tip: To personalise the research list, click the gear symbol above.


Choose type:


Makrobladet

Makrobladet — Ekonomiska effekter av Trump mindre än många tror

Även om osäkerheten är stor vad gäller den ekonomiska politiken under åren som kommer pekar det mesta på att tillväxten i USA tar ett tillfälligt kliv uppåt om Trump realiserar sina vallöften. På kort sikt innebär detta ökad risk för överhettning. Lite längre fram kan det leda till en snabbare vändning av konjunkturen än vi trodde  tidigare. I Euroområdet kommer ECB fortsätta med sin expansiva politik, speciellt i och med uppgången i obligationsräntorna som pressar de svagare länderna. Brexit tynger också det europeiska sen-timentet. Bland de nordiska länderna är det fortsatt i Sverige som hjulen rullar snabbast.

Gunnar Tersman, Economist | gute03@handelsbanken.se

Makrobladet — Osäkerheten kvarstår

Utfallet av folkomröstningen i Storbritannien drabbade finansmarknaderna hårt. Trots en snabb finansiell återhämtning kvarstår dock osäkerheten för realekonomin. Globala skillnader penningpolitik får normalt effekter på valutorna. Vår syn är att detta ska ses som en naturlig del av penningpolitiken. Slutligen räknar vi med att BNP-tillväxten i Sverige kommer att förbli betydligt högre än i de övriga nordiska länderna.

Petter Lundvik, Economist | pelu16@handelsbanken.se

Makrobladet — Svaga valutor och vinstdrivna återhämtningar

Länder som har återhämtat sig kraftigt sedan den globala finanskrisen är generellt mer dynamiska ekonomier, men de klarade också av att hålla sina valutor relativt svaga och skapa vinstdriven ekonomisk tillväxt. Å andra sidan ligger de länder som förlorade valutakriget kvar på ungefär samma BNP som före den globala krisen. De nordiska länderna befinner sig på olika sidor om gärdsgården. Norge och Sverige har återhämtat sig starkt, medan Finland och Danmark fortfarande har lägre BNP än före finanskrisen.

Petter Lundvik, Economist | pelu16@handelsbanken.se

Makrobladet — Dragkampen om valutan fortsätter

I USA avtar tillväxten gradvis fram till nästa lågkonjunktur, vilket vi tror inträffar under 2018. Euroområdet behöver en euroförsvagning för att få igång en vinstdriven ekonomisk tillväxtspiral. Ekonomin är mycket starkare i Sverige än i de nordiska grannländerna. I de flesta ekonomier är penningpolitik och svaga valutor viktiga instrument för att stödja tillväxten.

Petter Lundvik, Economist | pelu16@handelsbanken.se

Makrobladet — Global oro får marknaderna att misströsta

De finansiella marknaderna har fått en skakig start på året. Global oro för eventuella negativa finansiella bieffekter av lägre oljepriser, ett förlorat förtroende för Kinas ekonomi och finansiella system och en förnyad oro för euroområdet och dess problemtyngda banker utgör en rik jordmån för ökad riskaversion. Det är dock för tidigt att varna för en global lågkonjunktur. Även om centralbankernas verktygslådor har blivit tommare finns det fortfarande på många håll möjligheter att skjuta upp lågkonjunkturen och undvika att negativa självuppfyllande förväntningar slår rot.

Gunnar Tersman, Economist | gute03@handelsbanken.se

Makrobladet — Kina i fokus

Den senaste tiden har bjudit på rejäl dramatik. Mot bakgrund av förnyad oro över Kina har vi sett betydande nedgångar på aktiemarknaderna. Samtidigt har oljepriserna fallit till rekordlåga nivåer. Om vi inte får se en återhämtning får detta negativa följder för många olje- och råvaruproducerande länder. I övriga länder får däremot de stora fallen i råvarupriserna expansiva effekter. Vår bedömning är att problemen i Kina kommer att visa sig vara hanterbara och vi ser därför ingen anledning att väsentligt revidera våra prognoser för USA och euroområdet.

Gunnar Tersman, Economist | gute03@handelsbanken.se