Research
Tip: To personalise the research list, click the gear symbol above.


Choose type:


Aktuell ekonomi

Aktuell ekonomi — Undervärderad krona förstärks gradvis

Även om växelkurser varierar mycket och är svåra att förutse kan makroekonomiska faktorer, som produktivitet och bytesbalansen, förklara växelkursutvecklingen ganska väl på lång sikt. Växelkursen kan vara över- eller undervärderad under relativt långa perioder, men tenderar på sikt att röra sig mot sitt jämviktsläge. Vår nya långsiktiga växelkursmodell indikerar att kronan är undervärderad mot samtliga större valutor, förutom mot den japanska yenen. På fem års sikt bedömer vi att kronan förstärks till 7,50 mot dollarn och 9,50 mot euron.

Anders Bergvall, Senior Economist | anbe83@handelsbanken.se

Aktuell ekonomi — Bomarknaden - hem, ljuva hem?

Vi räknar med att prisdrivande faktorer såsom stark sysselsättning och stigande inkomster vägs upp av större bostadsutbud och högre räntor, vilket resulterar i stabila bostadspriser framöver. Byggstarterna fortsätter sannolikt att falla 2019, men därefter räknar vi med en utplaning, givet bostadsbrist och starka hushållsfinanser. Det stora antalet bostadsprojekt som färdigställs 2019 kan utgöra en risk för priserna och skapa ytterligare huvudvärk för små bostadsutvecklare. Vi ser begränsade möjligheter att byta regional inriktning eller växla till byggande av hyreslägenheter. Då de mindre aktörerna har en liten betydelse för ekonomin som helhet tror vi de eventuella negativa effekterna blir små.

Johan Löf, Senior Economist | jolo22@handelsbanken.se

Aktuell ekonomi — Räntehöjningar trots lägre tillväxt

Vi håller fast vid att tillväxten i världen toppar i år, och räknar med en bredare konjunkturavmattning de kommande åren, som förstärks av att även USA bromsar in. Trots svagare utsikter och geopolitiska risker, som handelskrig och politisk oro, stiger fortfarande sysselsättningen. Även i Sverige ser vi en starkare arbetsmarknad och ett fortsatt gott konjunkturläge. Med allt tydligare tecken på att löner och inflation kommer att fortsätta stiga räknar vi med att centralbanker kommer gå vidare med normaliseringen av penningpolitiken. Likaså räknar vi med att Riksbanken inom kort höjer styrräntan för första gången på mer än sju år.

Christina Nyman, Head of Forecasting | chny09@handelsbanken.se

Aktuell ekonomi — Globala megatrender som kommer att förändra världsekonomin

Globala megatrender är stora samhällsförändringar som bidrar till att rita om spelplanen för branscher, länder och världsekonomin i stort. I denna artikel tittar vi på fyra megatrender som kommer att förändra världsekonomin de närmaste decennierna: Färre försörjer fler, artificiell intelligens och digitalisering, hållbar tillväxt samt inkluderande tillväxt.

Anders Bergvall, Senior Economist | anbe83@handelsbanken.se

Aktuell ekonomi — Världen spretar och Sverige likaså

Utvecklingen i den globala ekonomin blir alltmer spretig. I USA är optimismen fortsatt hög medan vi sett svaghetstecken i euroområdet och Kina. Vår bild av att världskonjunkturen toppar i år står sig, och vi väntar oss en avmattning 2019 och 2020. Sverige fortsätter att utvecklas starkt, men även här spretar det. Tillväxten är hög och sysselsättningen stiger. Bostadspriserna verkar på väg att stabiliseras, men vi tror att byggandet viker. Vi räknar med en komplicerad regeringsbildning efter Riksdagsvalet, men med endast begränsade effekter på de finansiella marknaderna och på den ekonomiska utvecklingen på kort sikt. Vi tror att Riksbanken höjer räntan i år för första gången sedan 2011.

Christina Nyman, Head of Forecasting | chny09@handelsbanken.se

Aktuell ekonomi — Vad blir nästa steg för EU?

Tio år efter att finanskrisen bröt ut växer Europas ekonomi åter i hygglig takt. Men skillnaderna mellan länderna  är stora och eurokrisen har bidragit till att populism och euroskeptiska partier är på fram-marsch. Och det finns stora brister inom valutaunionen och reformer och politisk vilja behövs för att skapa ett mer motståndskraftigt EU. I denna artikel tittar vi på vad som skulle kunna vara nästa steg för EU.

Lena Fahlén, Head of Economic Research | leli15@handelsbanken.se