Research
Tip: To personalise the research list, click the gear symbol above.


Choose type:


Aktuell ekonomi

Aktuell ekonomi — Viktigt val för Europa

Snart är det dags för val till EU-parlamentet. Enligt opinionsundersökningar skiftar maktbalansen mot att liberala eller gröna partier blir vågmästare, snarare än att populistiska partier får mer inflytande. Valet är extra viktigt denna gång eftersom parlamentet i år nominerar ordförande för EU-kommissionen samtidigt som EU detta år även tillsätter president för Europeiska rådet samt ny chef för ECB. Finansmarknaderna väntas dock inte reagera nämnvärt på valresultatet.

Erik Meyersson, Senior Economist | erme03@handelsbanken.se

Aktuell ekonomi — Allt ljus på finanspolitiken i nästa lågkonjunktur

Det är skralt med penningpolitisk ammunition för att stabilisera ekonomin i den annalkande lågkonjunkturen. En låg statsskuld skapar däremot förutsättningar för finanspolitiken att ta över stafettpinnen. Finanspolitiska stimulanser är dessutom mer effektiva i en lågräntemiljö. Men om de finanspolitiska ramverken ska respekteras är det finanspolitiska handlingsutrymmet begränsat. Vidare är även verktygslådan, med effektiva finanspolitiska stimulanser som snabbt kan sätts in i rätt tidpunkt, begränsad. Det finns därför en uppenbar risk att stabiliseringspolitiken blir mindre resolut än normalt. Det kan öppna upp för en mer okonventionell ekonomisk politik om lågkonjunkturen blir djup eller utdragen.

Anders Bergvall, Senior Economist | anbe83@handelsbanken.se

Aktuell ekonomi — Undervärderad krona förstärks gradvis

Även om växelkurser varierar mycket och är svåra att förutse kan makroekonomiska faktorer, som produktivitet och bytesbalansen, förklara växelkursutvecklingen ganska väl på lång sikt. Växelkursen kan vara över- eller undervärderad under relativt långa perioder, men tenderar på sikt att röra sig mot sitt jämviktsläge. Vår nya långsiktiga växelkursmodell indikerar att kronan är undervärderad mot samtliga större valutor, förutom mot den japanska yenen. På fem års sikt bedömer vi att kronan förstärks till 7,50 mot dollarn och 9,50 mot euron.

Anders Bergvall, Senior Economist | anbe83@handelsbanken.se

Aktuell ekonomi — Bomarknaden - hem, ljuva hem?

Vi räknar med att prisdrivande faktorer såsom stark sysselsättning och stigande inkomster vägs upp av större bostadsutbud och högre räntor, vilket resulterar i stabila bostadspriser framöver. Byggstarterna fortsätter sannolikt att falla 2019, men därefter räknar vi med en utplaning, givet bostadsbrist och starka hushållsfinanser. Det stora antalet bostadsprojekt som färdigställs 2019 kan utgöra en risk för priserna och skapa ytterligare huvudvärk för små bostadsutvecklare. Vi ser begränsade möjligheter att byta regional inriktning eller växla till byggande av hyreslägenheter. Då de mindre aktörerna har en liten betydelse för ekonomin som helhet tror vi de eventuella negativa effekterna blir små.

Johan Löf, Senior Economist | jolo22@handelsbanken.se

Aktuell ekonomi — Räntehöjningar trots lägre tillväxt

Vi håller fast vid att tillväxten i världen toppar i år, och räknar med en bredare konjunkturavmattning de kommande åren, som förstärks av att även USA bromsar in. Trots svagare utsikter och geopolitiska risker, som handelskrig och politisk oro, stiger fortfarande sysselsättningen. Även i Sverige ser vi en starkare arbetsmarknad och ett fortsatt gott konjunkturläge. Med allt tydligare tecken på att löner och inflation kommer att fortsätta stiga räknar vi med att centralbanker kommer gå vidare med normaliseringen av penningpolitiken. Likaså räknar vi med att Riksbanken inom kort höjer styrräntan för första gången på mer än sju år.

Christina Nyman, Chief Economist | chny09@handelsbanken.se

Aktuell ekonomi — Globala megatrender som kommer att förändra världsekonomin

Globala megatrender är stora samhällsförändringar som bidrar till att rita om spelplanen för branscher, länder och världsekonomin i stort. I denna artikel tittar vi på fyra megatrender som kommer att förändra världsekonomin de närmaste decennierna: Färre försörjer fler, artificiell intelligens och digitalisering, hållbar tillväxt samt inkluderande tillväxt.

Anders Bergvall, Senior Economist | anbe83@handelsbanken.se