Research


Choose type:


Results: listing 1 - 6 of 1894 for “Default”

Global macro forecast — Global tensions - but no recession

• Challenging road ahead for the Nordics
• Monetary policy will ease but not remove the pain
• Markets will remain uneasy

Christina Nyman, Chief Economist | chny09@handelsbanken.se

Aktuell ekonomi — Kronan har försvagats, men är inte särskilt svag

I takt med att kronan har försvagats har debatten om orsaken tagit fart. Den har handlat om vilken roll Riksbankens penningpolitik har spelat, hur en generell ovilja att ta risk drabbar små öppna ekonomier som Sverige och hur den globala osäkerheten spelar in. I detta nummer av Aktuell Ekonomi fördjupar vi oss i de statistiska fallgropar som omgärdar jämförelser av priser i olika länder. Slutsatsen är att en betydande del av kronans försvagning de senaste tio åren kan förklaras av att priserna i Sverige stiger snabbare än vad traditionella inflationsmått har antytt. Därmed är kronans undervärdering inte så stor som många har hävdat och vår nya bedömning av jämviktskurser innebär att kronan väntas förbli på svagare nivåer än vi tidigare har räknat med.

Anders Bergvall, Senior Economist | anbe83@handelsbanken.se

Macro Comment Sweden — Ökad jämställdhet leder till högre tillväxt

Det finns en stor potential att globalt öka tillväxten och stärka den ekonomiska stabiliteten om jämställdheten mellan män och kvinnor ökar. Effekten skulle vara störst i länder, som Indien och Italien, som har ett mycket lågt arbetskraftsdeltagande bland kvinnor. Men även i Sverige finns det en potential att öka det ekonomiska välståndet om kvinnor, och utrikesfödda kvinnor mer specifikt, deltar på arbetsmarknaden i lika stor uträckning som män. Vidare tjänar svenska kvinnor mindre än män och inkomstgapet mellan kvinnor och män har inte minskat de senaste 20 åren.

Anders Bergvall, Senior Economist | anbe83@handelsbanken.se