Research


Choose type:


Results: listing 1 - 6 of 190 for “Fiscal Policy”

Swedish Rate Wrap — Italy once again in the driver’s seat

Last week's Purchasing Manager Index confirmed the slowdown in the global manufacturing cycle and the increasing divergence between the US and the rest of the world.

Growing concern about political developments in Italy caused the market to dust off the PIGS theme, which in turn caused a considerable drop in Swedish bond yields. As a result, the curve is now the flattest it has been in a long time. We therefore change our view of the curve from flatter to neutral.

Claes Måhlén, Chief Strategist | clma02@handelsbanken.se

Ränterullen — Italien åter i förarsätet

Veckans inköpschefsindex bekräftar bilden av en avmattning i den globala industricykeln, men med ökad divergens mellan USA och resten av världen. Samtidigt ökar oron för den politiska utvecklingen i Italien vilket fått marknaden att damma av PIGS-temat. Det har i sin tur fått svenska långräntor att falla betydligt och kurvan är nu den flackaste på länge. Vi ändrar därmed vår kurvsyn från flackning till neutral.

Claes Måhlén, Chief Strategist | clma02@handelsbanken.se

Fast Comment Norway — Revised budget a non-event for financial markets; neutral to Norges Bank

  1. Neutral fiscal stance; fiscal impulse still calculated at 0.1 p.p
  2. Norges Bank has already taken this into account
  3. The big news today was the GDP numbers; supported the case for a rate hike in September

Marius Gonsholt Hov, Senior Economist | maho60@handelsbanken.no

Swedish Rate Wrap — Stronger krona no obstacle to rate hike

Remarkably, this week's inflation figures managed to land close to both the market's and the Riksbank's expectations. Even so, we saw the largest daily strengthening of the krona in conjunction with CPI results since 2013 (Figure 1). As we see it, this strengthening is a reaction to an unjustifiably steep decline in the wake of the Riksbank's repo rate decision. Backed by inflation figures that are in line with the Riksbank's forecast, and the minutes from the Riksbank's April meeting, the signals are growing stronger that a rate hike really will be introduced this year. We expect the increase in interest rates at the short end to continue, and repeat our forecast of a hike in December.

We also consider the size of the initial repo rate hike, which is back on the agenda this week following responses from the Riksbank Executive Board members to questions from journalists. Although we see few economic reasons to deviate from the standard 25bp steps, we do not preclude a smaller repo rate hike as a compromise solution.

Claes Måhlén, Chief Strategist | clma02@handelsbanken.se

Ränterullen — Starkare krona inget hinder för räntehöjning

Veckans inflationsutfall lyckades för ovanlighetens skull landa nära både marknaden och Riksbankens förväntningar. Trots det blev resultatet den största dagliga förstärkningen av kronan i samband med ett KPI-utfall sedan 2013 (bild 1). Som vi ser det är förstärkningen en rekyl på en omotiverat stor försvagning efter Riksbankens räntebesked. Med inflationsutfall i linje med Riksbankens prognos och protokollet från Riksbankens aprilmöte förstärks intrycket att en räntehöjning verkligen blir av i år. Vi räknar med att ränteuppgången i det korta fortsätter och  upprepar vår prognos om en höjning i december.

Vi resonerar också kring storleken på en första räntehöjning, vilket åter hamnat på tapeten i veckan efter kommentarer från Riksbanksledamöter på frågor från journalister. Medan vi ser liten ekonomisk anledning att frångå de gängse 25-punktersstegen utesluter vi inte att en mindre räntehöjning kan bli en kompromisslösning.

Claes Måhlén, Chief Strategist | clma02@handelsbanken.se

Ränterullen — Marknaden har för låg sannolikhet för hösthöjning

Svagare utfall i ledande industriindikatorer i kombination med högre riskaversion tynger långräntor. Risken är att  global PMI fortsätter falla framöver. Även om nivån fortfarande är hög tenderar vändpunkterna att vara vägledande för marknaden. Risken för fortsatt fall i amerikanska långräntor har ökat. Samtidigt befinner vi oss just nu i nedre delen av intervallet under de senaste månaderna för svenska långräntor. Vi väljer att hålla kvar vid vår syn om kort duration men ser potential för högre räntor framför allt i kortänden.

Claes Måhlén, Chief Strategist | clma02@handelsbanken.se