Research


Choose type:


Results: listing 1 - 6 of 77 for “Oil”

Fast Comment Norway — Preview: Labour force survey and investment survey oil and gas

  1. Survey unemployment probably declined in December, to 4.0 percent
  2. Investment survey probably revised sharply upward
  3. But Norges Bank has already taken this into account

Marius Gonsholt Hov, Senior Economist | maho60@handelsbanken.no

Råvaruplanket — Kinafrossa inför 2018

Kina och OPEC-feber 2017
Råvarupriser har stigit markant under 2017, främst är det basmetallkomplexet som handlas omkring 20% högre sedan Kinas ekonomi utvecklats starkt i bakvattnet av 2015 och 16 års stimulanser. Oljepriset har också stigit, dock bara 8% över året men 35% sedan årets botten i juni. För olja har de fallande globala la-gernivåerna varit avgörande, marknadens betydande överskott ser ut att var under avveckling och balans närmar sig. OPEC har fått hela äran och förlängningen av OPEC-avtalet hyllades av marknaden.

Kinafrossa 2018
Vi tror att Kinas pågående produktionsreform kommer vara en mer långsiktig, strukturell förändring i råvarumarknaden än vad som initialt annonserats. Genom att minska på överproduktionen av vissa råvaror kan Kina slå två flugor i en smäll: lönsamheten stiger för de producenter som får vara kvar och luften blir bättre vilket gynnar alla.

Trots det ser första halvåret 2018 kritiskt ut för Kina. Stimulansinjektionen har slutat verka, uppgången i bostadspriserna har stannat av i de stora städerna, inve-steringarna har minskat både från statliga och privata bolag. Mer stimulanser kommer säkert men först måste det blir sämre, vilket betyder att nästa stimulansvåg är att vänta tidigast andra halvåret 2018. Fram till dess ser vi risk för tillfällig dipp i basmetaller.

Motvind i öknen
Även oljepriset står inför en nedgång när säsongs-mönstret för den påbörjade lagernedgången byter rikting och börjar stiga under första kvartalet. Skifferoljan står också inför ökad aktivitet när höstens högre oljepris slår igenom med början i fler riggar till fälten. Vi har ett oljepris på USD 51 för 2018.

Martin Jansson, Strategist | nija03@handelsbanken.se

Commodity Bulletin — Turbulence in China as 2018 approaches

China and OPEC fever were the stories in 2017
Commodity prices have increased significantly in 2017. It is mainly the base metal complex that is trading around 20% higher as a result of China's economy having performed strongly in the wake of stimulus from 2015 and 2016. The price of oil has also risen, and while it has only increased 8% over the year as a whole, it has jumped 35% since its low in June. Falling global inventories have been decisive for oil; the market's huge surplus is gradually declining and equilibrium is approaching. OPEC has been given all of the credit, and the extension of the OPEC agreement was hailed by the market.

Turbulence in China during 2018
We believe that China's ongoing production reform will be a more long-term, structural change in the commodities market than was originally announced. By reducing overproduction of some commodities, China can kill two birds with one stone: profitability will increase for producers who remain, and air quality will improve to the benefit of everyone.

Despite this, the first half of 2018 looks critical for China. Stimulus measures have stopped working, the rise in housing prices has levelled off in major cities and both state-owned and private company investments are lower. More stimulus measures will surely follow, but we expect that things will need to get worse first. This means that the next wave of stimulus measures is not expected until the second half of the year. Until then, we see a risk of a temporary dip in base metal prices.

Setback in the desert
We argue that the oil price is also set to drop when the seasonal pattern of decreasing inventories changes direction and starts to rise during the first quarter. Shale oil also faces increased activity after a period of escalated oil prices, starting with more rigs in the fields. We forecast an oil price of USD 51/bbl for 2018.

Martin Jansson, Strategist | nija03@handelsbanken.se

Aktuell ekonomi — Elbilsrevolutionen: Metaller och olja i en värld av elbilar

Bilindustrin står inför en stor förändring. Producenterna tvingas möta tuffa miljöregleringar och tävlar
om att försvara sina marknadsandelar. Enligt Bloomberg New Energy Finance kommer försäljningen av
elbilar att nå 25 miljoner enheter år 2030. Enligt vår beräkning kommer fem procent av den installerade
bilparken att vara eldriven år 2027. Den här trenden drivs främst av statliga stimulanser, men allt eftersom
att produktionskostnaderna sjunker i form av lägre batteripriser beräknar vi att elbilar kommer
att kunna konkurrera med bilar med förbränningsmotorer även utan subventioner år 2025.

År 2017 utgör brytpunkten för elbilar i fråga om att de börjar spela en huvudroll för efterfrågan på metaller.
Den andra sidan av myntet är en ny, mindre ljus framtid för efterfrågan på olja. Efterfrågan på batterimetaller
kommer att öka från mycket låga nivåer, vilket innebär att efterfrågeboomen kommer ske i
närtid. Samtidigt kommer oljan att fasas ut ur fordonsbranschens från en mycket hög bas, men i lägre
takt, vilket innebär att det dröjer innan vi ser de stora effekterna.

Martin Jansson, Strategist | nija03@handelsbanken.se

Fast Comment Norway — Oil and gas investment survey points to some upside compared to Norges Bank

    Investment in 2018 adjusted upwardIn Q4, the survey of investments in oil and gas extraction and pipeline transport indicates that oil investments in 2017 are expected to amount to NOK 150.8bn. The estimate for 2017 is 11.4 percent lower than the corresponding survey for 2016. As we already have information for Q3 from the National Accounts, we focus more on the figures for 2018. The estimate for investments in oil and gas came in at NOK 144.

    Halfdan Grangård, Senior Economist | hagr11@handelsbanken.no

Fast Comment Norway — Preview: LFS unemployment, oil and gas investment survey, Norges Bank Expectation Survey

  1. LFS unemployment expected at 4.0 percent in September (Wednesday)
  2. Q4 investment survey oil and gas (Thursday)
  3. Norges Bank’s Q4 Expectation Survey (Thursday)

Marius Gonsholt Hov, Senior Economist | maho60@handelsbanken.no