Research


Choose type:


Results: listing 1 - 6 of 80 for “Oil”

Commodity Bulletin — Politics take over commodities market

Trump, Xi and MBS
Following a two-year rise in prices, fully in line with the global economic expansion, with the strongest synchronised growth in years, politics now appear to be taking over. President Trump is introducing tariffs on steel and aluminium in the world's strongest economy. Xi Jinping will likely be president for the rest of his life, leaving him free to pursue his priorities in what is the world's largest producer and consumer of commodities. Meanwhile, Crown Prince Mohammed Bin Salman has outmanoeuvred his opponents in Riyadh and is ruling OPEC with an iron fist. If the economic climate drove commodities to this point, politics will have a greater influence moving forward.

China's decline deferred
Although the expectations of China's performance in 2018 have been low, the data has proved a pleasant surprise so far. There was uncertainty regarding the growth target since Xi has focused less on this lately. However, the growth target of "around 6.5%," remains in place, compared with the target of "around 6.5% or higher if possible" that was stated in 2017. The significance of the growth target has been played down, but the fact that it remains means that China will continue to steer its economy toward this target moving forward, probably until 2020, we believe.

OPEC gets a free ride due to Venezuela's collapse
Adherence to the agreement on production curbs by OPEC rose to 147% in February, the highest since the agreement was introduced in January 2017. The crisis in Venezuela is accelerating and reducing oil production so much that the oil market may approach a market balance deficit during the year. Venezuela is the reason that OPEC's adherence is nearly 50% higher than agreed. Even though we still think the oil price is on its way down, we raise our forecast for year-end 2018 from USD 50 to USD 55.

Martin Jansson, Strategist | nija03@handelsbanken.se

Råvaruplanket — Politiken tar över råvarumarknaden

Trump, Xi och MBS
Efter två års prisuppgångar på råvaror, helt i linje med den globala konjunkturens frammarsch med den starkaste, synkroniserade tillväxten på många år, ser nu politiken ut att ta över. Trump inför tullar på stål och aluminium i världens största ekonomi. Xi Jinping har utropats till president för resten av sitt liv i världens största producent och konsument av råvaror. Kronprins Mohammed Bin Salman har utmanövrerat sina motståndare i Riyad och styr OPEC med järnhand. Om konjunkturen drev råvarorna hit har politiken större inflytande framöver.

Kinas nedgång rullas fram
Förväntningarna på Kina för 2018 har varit lågt ställda, hittills har dock data överraskat positivt. Det fanns en osäkerhet kring tillväxtmålet då Xi lagt mindre fokus på det under senare tid. Tillväxtmålet ligger dock kvar på "omkring 6,5" att jämföra med "omkring 6,5% eller högre om möjligt" som gällde 2017. Tillväxtmålets betydelse har ändå spelats ner men det faktum att det finns kvar gör att Kina kommer fortsätta styra ekonomin mot målet framöver, antagligen fram till 2020.

OPEC åker gratis på Venezuelas kollaps
OPEC:s genomförandegrad med avtalet om att sänka produktionen steg till 147% i februari, högsta sedan avtalet inleddes januari 2017. Krisen i Venezuela accelererar och minskar oljeproduktionen så pass mycket att oljemarknaden kan gå mot underskott i marknadsbalansen under året. Venezuela ligger bakom att OPECs genomförandegrad är nästan 50% högre än avtalat. Vi tror fortfarande att oljepriset är på väg ner men höjer vår tro vid slutet av 2018 från USD 50 till USD 55.

Martin Jansson, Strategist | nija03@handelsbanken.se

Fast Comment Norway — Oil and gas investment survey upgrades the outlook for 2018

  1. Investments in 2018 adjusted upward
  2. Survey suggests 10 percent volume growth for oil investments in 2018
  3. Investment survey implies some upside to Norges Bank's projections

Halfdan Grangård, Senior Economist | hagr11@handelsbanken.no

Fast Comment Norway — Preview: Labour force survey and investment survey oil and gas

  1. Survey unemployment probably declined in December, to 4.0 percent
  2. Investment survey probably revised sharply upward
  3. But Norges Bank has already taken this into account

Marius Gonsholt Hov, Senior Economist | maho60@handelsbanken.no

Råvaruplanket — Kinafrossa inför 2018

Kina och OPEC-feber 2017
Råvarupriser har stigit markant under 2017, främst är det basmetallkomplexet som handlas omkring 20% högre sedan Kinas ekonomi utvecklats starkt i bakvattnet av 2015 och 16 års stimulanser. Oljepriset har också stigit, dock bara 8% över året men 35% sedan årets botten i juni. För olja har de fallande globala la-gernivåerna varit avgörande, marknadens betydande överskott ser ut att var under avveckling och balans närmar sig. OPEC har fått hela äran och förlängningen av OPEC-avtalet hyllades av marknaden.

Kinafrossa 2018
Vi tror att Kinas pågående produktionsreform kommer vara en mer långsiktig, strukturell förändring i råvarumarknaden än vad som initialt annonserats. Genom att minska på överproduktionen av vissa råvaror kan Kina slå två flugor i en smäll: lönsamheten stiger för de producenter som får vara kvar och luften blir bättre vilket gynnar alla.

Trots det ser första halvåret 2018 kritiskt ut för Kina. Stimulansinjektionen har slutat verka, uppgången i bostadspriserna har stannat av i de stora städerna, inve-steringarna har minskat både från statliga och privata bolag. Mer stimulanser kommer säkert men först måste det blir sämre, vilket betyder att nästa stimulansvåg är att vänta tidigast andra halvåret 2018. Fram till dess ser vi risk för tillfällig dipp i basmetaller.

Motvind i öknen
Även oljepriset står inför en nedgång när säsongs-mönstret för den påbörjade lagernedgången byter rikting och börjar stiga under första kvartalet. Skifferoljan står också inför ökad aktivitet när höstens högre oljepris slår igenom med början i fler riggar till fälten. Vi har ett oljepris på USD 51 för 2018.

Martin Jansson, Strategist | nija03@handelsbanken.se

Commodity Bulletin — Turbulence in China as 2018 approaches

China and OPEC fever were the stories in 2017
Commodity prices have increased significantly in 2017. It is mainly the base metal complex that is trading around 20% higher as a result of China's economy having performed strongly in the wake of stimulus from 2015 and 2016. The price of oil has also risen, and while it has only increased 8% over the year as a whole, it has jumped 35% since its low in June. Falling global inventories have been decisive for oil; the market's huge surplus is gradually declining and equilibrium is approaching. OPEC has been given all of the credit, and the extension of the OPEC agreement was hailed by the market.

Turbulence in China during 2018
We believe that China's ongoing production reform will be a more long-term, structural change in the commodities market than was originally announced. By reducing overproduction of some commodities, China can kill two birds with one stone: profitability will increase for producers who remain, and air quality will improve to the benefit of everyone.

Despite this, the first half of 2018 looks critical for China. Stimulus measures have stopped working, the rise in housing prices has levelled off in major cities and both state-owned and private company investments are lower. More stimulus measures will surely follow, but we expect that things will need to get worse first. This means that the next wave of stimulus measures is not expected until the second half of the year. Until then, we see a risk of a temporary dip in base metal prices.

Setback in the desert
We argue that the oil price is also set to drop when the seasonal pattern of decreasing inventories changes direction and starts to rise during the first quarter. Shale oil also faces increased activity after a period of escalated oil prices, starting with more rigs in the fields. We forecast an oil price of USD 51/bbl for 2018.

Martin Jansson, Strategist | nija03@handelsbanken.se