Research


Choose type:


Results: listing 7 - 12 of 203 for “Fiscal Policy”

Danish Comment — Ikke meget gang i dansk økonomi

  1. BNP-væksten var på beskedne 0,2% q/q i 2. kvartal, på linje med Handelsbankens forventning
  2. Svag eksport, afdæmpet privatforbrug og et svagt landbrug trækker ned i aktiviteten
  3. Arbejdsmarkedet udvikler sig dog fortsat fornuftigt med et nyt lille fald i ledigheden

Jes Asmussen, Chief Economist Denmark | jeas01@handelsbanken.dk

Ränterullen — Avgörande vecka stundar

Ett, i våra ögon, ovanligt spännande Riksbanksmöte stundar, till på köpet bara dagar före ett ovanligt osäkert Riksdagsval (se vår analys i Kronbladet med FX Pilot). För räntemarknaden fäller det förstnämnda avgörandet. Vi räknar med att Riksbanken repeterar budskapet från juli och signalerar räntehöjning mot slutet av året.
Vi sammanfattar också ränteprognoserna från vår senaste konjunkturrapport och ställer dem mot marknadens prissättning.

Claes Måhlén, Chief Strategist | clma02@handelsbanken.se

Macro Comment Finland — Strong job market underpinning the Finnish economy

The robust labour market is fuelling household income growth creating favourable conditions for consumption. Hence, the outlook for GDP growth remains positive. Strong job gains are bringing positive surprises for the public sector economy as well; against all odds, the government may well reach a balance this year.

Tiina Helenius, Chief Economist Finland | tihe01@handelsbanken.se

Swedish Rate Wrap — Will CPIF win the index battle at the Riksbank?

Which inflation measure it is that sets the tone for monetary policy will be decisive for our view of the Riksbank during the rest of the year. While inflation measured in terms of the target variable, CPIF, remains above the inflation target, CPIF excluding energy is again slightly below the Riksbank's forecast. We expect the levels of both variables to be sufficiently high for a repo rate hike to occur in December, but underlying inflation must not weaken any further in comparison with our forecast. We do not expect a major review of monetary policy in conjunction with the Riksbank Board's September meeting, with the possible exception of a slight reduction in the likelihood of an October rate hike.

Claes Måhlén, Chief Strategist | clma02@handelsbanken.se

Ränterullen — Vinner KPIF indexkampen på Riksbanken?

Vilket inflationsmått som ska vara tongivande för penningpolitiken blir avgörande för synen på Riksbanken under hösten. Medan inflationen mätt med målvariabeln KPIF ligger kvar över inflationsmålet är KPIF exklusive energi återigen något under Riksbankens prognos. Vi räknar med att nivåerna på båda kommer vara tillräckligt höga för att en räntehöjning ska äga rum i december, men utvecklingen för underliggande inflation får inte försvagas ytterligare jämfört med vår prognos. Vi räknar inte med något större penningpolitiskt omtag i samband med Riksbankens septembermöte, möjligen med undantag för en viss nedjustering av sannolikheten för oktoberhöjning. 

Claes Måhlén, Chief Strategist | clma02@handelsbanken.se

Swedish Rate Wrap — Riksbank settles on unchanged repo rate path

Developments since the Riksbank's April meeting indicate that the repo rate path will be left unchanged at the meeting on July 2 (decision on July 3). The Riksbank thus continues to signal a rate hike before year-end, which is also our main scenario. Inflation and the krona both indicate an unchanged repo rate path. Accordingly, in our assessment, there is less indication of a decreased repo rate path, which the ECB's softer line and heightened global political turmoil support.

Claes Måhlén, Chief Strategist | clma02@handelsbanken.se