Research
Tip: To personalise the research list, click the gear symbol above.


Choose type:


All Publications

Swedish Rate Wrap — Repo rate? Keep an eye on the ECB

In early July, the Riksbank announced a repo rate decision that was more or less in line with our expectations. Even though the probability of an even lower rate was removed from the repo rate path, the central bank is hedging its bets by writing that the repo rate may be lowered if the situation changes. For us, the tactics are clear: the Riksbank's normalisation process is dictated by the actions of external players, particularly the ECB. In our view, the repo rate will be lifted in April 2018, marginally earlier than signalled by the Riksbank. For more details, see page 3.

Andreas Skogelid, Strategist | ansk03@handelsbanken.se

Ränterullen — Reporäntan? Håll koll på ECB

Halvårsbokslut för Riksbanken med ett reporäntebesked som i stora drag var i linje med våra förväntningar. Trots att sannolikheten för ytterligare lägre ränta togs bort i reporäntebanan, säkrar Riksbanken sig med skrivningar att räntan kan komma att sänkas om förutsättningarna ändras. För oss står taktiken klar; Riksbankens normaliseringsprocess styrs av vad omvärlden, och då framförallt ECB, hittar på. Reporäntan kommer enligt oss att höjas i april 2018, på marginalen tidigare än vad Riksbanken signalerar. Läs mer på sidan 3.

Andreas Skogelid, Strategist | ansk03@handelsbanken.se

FX Comment — Follow up to the latest FX Pilot

  1. The Riksbank is less likely to surprise as SEK strengthens
  2. The Riksbank will follow the ECB into a balanced mode
  3. Short EURSEK is still our recommendation

Lars Henriksson, Strategist | lahe06@handelsbanken.se

Råvaruplanket — June 28, 2017

För sent att sälja till midsommar
Mellan nyår och midsommar föll Brentoljan nästan 25%. De flesta basmetaller ligger fortfarande på plus även om uppgången kommit av sig. Samtidigt har riskförsäkringen guld stigit 10% under årets första halvår. Vad har hänt? Jo den globala, självuppfyllande återhämtningen har kommit av sig.

Kortvarig Trumpyra
Optimismen efter det amerikanska valet i november förra året har allmänt betraktats som en "Trump trade". Initialt visade USA bättre ekonomisk statistik men det var i hög grad en effekt av stigande oljepris, uppgång i Kina och QE, snarare än Trump. De här tre drivkrafterna har tillsammans haft kraft att lyfta ekonomin och tillväxtförväntningarna, men effekten har nu avtagit och Trump ser ut att få svårt att kompensera för det. USA:s konjunktur har ett ganska starkt samband med förändringen i oljepriset sedan skifferboomen 2010. Årets nedgång i oljepriset kommer därmed tynga USA-data under andra halvåret.

Förtroendet för OPEC är svagt
Det halvårsvisa OPEC-mötet i Wien gav ett styrkebesked från den växande kartellen som aldrig har haft en bredare uppgörelse - 24 länder deltar. Det hjälper dock föga när den växande producenten, USA, står utanför kartellen. Lagren faller inte som OPEC önskar och vi behåller USD 40 som riktmärke för oljepriset vid årets slut.

Basmetallerna följer Kinas minicykel
Kinas återhämtning verkade solid under första kvartalet men april och maj månads makrodata visar att tillväxttoppen för den här cykeln ligger bakom oss.

Martin Jansson, Strategist | nija03@handelsbanken.se

Commodity Bulletin — Turbulent first six months

Too late to sell by midsummer
Between New Year and midsummer, the price of Brent oil fell by almost 25%. Most base metals are still showing gains during the year, although increases have petered out. At the same time, gold - the traditional form of risk insurance - has increased by 10% during the first six months of the year. What has happened? The global self-fulfilling global recovery has petered out.

Short-term Trump euphoria
The optimism since the US election in November last year has generally been regarded as a "Trump trade." Initially, the US produced better economic statistics, but this was largely due to an increasing oil price, an upswing in China and QE, rather than Trump. Together, these three driving forces have been strong enough to lift the economy and growth expectations, but the effects have now subsided, and it will probably be difficult for President Trump to compensate for this. The US economic climate has been quite strongly linked to changes in the oil price since the shale boom of 2010. Thus, the downturn in the oil price will weigh heavily on US statistics during the second half of the year.

Low level of confidence in OPEC
The half-yearly OPEC meeting in Vienna was a show of strength from the growing cartel. A broader agree-ment has never previously been reached - 24 countries are taking part. However, the fact that the US - the growing producer - remains outside the cartel does not help. Stocks are not falling in the way that OPEC would like, and we retain our year-end oil price forecast of USD 40.

Base metals to follow China's mini-cycle
China's recovery seemed solid during the first quarter of the year, but macro data for April and May demonstrate that the growth peak for this cycle is behind us.

Martin Jansson, Strategist | nija03@handelsbanken.se