Research
Tip: To personalise the research list, click the gear symbol above.


Choose type:


Publications in Swedish

Aktuell ekonomi — Krävs det skattehöjningar för att klara välfärden?

Kommunerna pressas allt hårdare av den demografiska utvecklingen, med en ökad andel barn och äldre, samtidigt som skatteintäkterna dämpas när konjunkturen viker. Om staten inte skjuter till mer pengar behöver kommunalskatten höjas för att upprätthålla välfärden. Kommunerna blir även allt mer skuldsatta och om 5 - 10 år kan kommunernas skulder vara högre än statsskulden. Det gör kommunerna sårbara för stigande räntor och svagare konjunktur, men bedöms inte vara ett hot mot den finansiella stabiliteten.

Anders Bergvall, Senior Economist | anbe83@handelsbanken.se

Global konjunkturprognos — Globala spänningar - men ingen recession

• Mödosam väg framåt för Norden
• Penningpolitik mildrar men konjunkturen bromsar ändå in
• Finansiella marknader fortsatt skakiga

Christina Nyman, Chief Economist | chny09@handelsbanken.se

Swedish Comment — Swedish housing prices close to unchanged in June

  1. Small change in the seasonally adjusted number
  2. Prices are slightly higher than a year ago
  3. First half of July indicate stable prices for apartments in the big cities

Lars Henriksson, Strategist | lahe06@handelsbanken.se

Aktuell ekonomi — Kronan har försvagats, men är inte särskilt svag

I takt med att kronan har försvagats har debatten om orsaken tagit fart. Den har handlat om vilken roll Riksbankens penningpolitik har spelat, hur en generell ovilja att ta risk drabbar små öppna ekonomier som Sverige och hur den globala osäkerheten spelar in. I detta nummer av Aktuell Ekonomi fördjupar vi oss i de statistiska fallgropar som omgärdar jämförelser av priser i olika länder. Slutsatsen är att en betydande del av kronans försvagning de senaste tio åren kan förklaras av att priserna i Sverige stiger snabbare än vad traditionella inflationsmått har antytt. Därmed är kronans undervärdering inte så stor som många har hävdat och vår nya bedömning av jämviktskurser innebär att kronan väntas förbli på svagare nivåer än vi tidigare har räknat med.

Anders Bergvall, Senior Economist | anbe83@handelsbanken.se

Aktuell ekonomi — Viktigt val för Europa

Snart är det dags för val till EU-parlamentet. Enligt opinionsundersökningar skiftar maktbalansen mot att liberala eller gröna partier blir vågmästare, snarare än att populistiska partier får mer inflytande. Valet är extra viktigt denna gång eftersom parlamentet i år nominerar ordförande för EU-kommissionen samtidigt som EU detta år även tillsätter president för Europeiska rådet samt ny chef för ECB. Finansmarknaderna väntas dock inte reagera nämnvärt på valresultatet.

Erik Meyersson, Senior Economist | erme03@handelsbanken.se

Aktuell ekonomi — Allt ljus på finanspolitiken i nästa lågkonjunktur

Det är skralt med penningpolitisk ammunition för att stabilisera ekonomin i den annalkande lågkonjunkturen. En låg statsskuld skapar däremot förutsättningar för finanspolitiken att ta över stafettpinnen. Finanspolitiska stimulanser är dessutom mer effektiva i en lågräntemiljö. Men om de finanspolitiska ramverken ska respekteras är det finanspolitiska handlingsutrymmet begränsat. Vidare är även verktygslådan, med effektiva finanspolitiska stimulanser som snabbt kan sätts in i rätt tidpunkt, begränsad. Det finns därför en uppenbar risk att stabiliseringspolitiken blir mindre resolut än normalt. Det kan öppna upp för en mer okonventionell ekonomisk politik om lågkonjunkturen blir djup eller utdragen.

Anders Bergvall, Senior Economist | anbe83@handelsbanken.se