Research
Tip: To personalise the research list, click the gear symbol above.


Choose type:


Finansmarknaden

Finansmarknaden — Attraktivt att köpa ränteskydd

Finansiell turbulens och osäkerhet kring världskonjunkturens utsikter riskerar att leda till svagare ekonomisk tillväxt framöver, trots att engångsfaktorer som vägt under årets första halva nu upphör att inverka negativt.

Finansmarknaden — Dags för räntetak

Global, men framförallt amerikansk, makrostatistik har varit något svagare på sistone. Svagheterna härrör till stor del från oljeprisuppgången i kölvattnet av utveck-lingen i Mellanöstern och Nordafrika tidigare i år. En lugnare råvaruprisutveckling lägger grunden för bättre tillväxt framöver.

Finansmarknaden — Riksbanken fortsätter att höja

Den ekonomiska återhämtningen fortsätter. Ekonomisk tillväxt visar tecken på att accelerera i såväl EMU-området som i USA. Situationen i Mellanöstern är svårbedömd, men än så länge utgör den relaterade oljeprisuppgången inte något större hot mot den ekonomiska återhämtningen.

Finansmarknaden — Kronan står stark i en osäker omvärld

Oron kring den amerikanska konjunkturåterhämtningen har varit i fokus de senaste månaderna, främst på grund av att BNP-tillväxten bromsat in mer och tidigare än vad prognosmakare hade i sina kort. Osäkerhe-ten kring konjunkturutvecklingen är stor. Finanspolitiken blir snart åtstramande i stora delar av världen och nya bostadsprisfall stundar i bland annat USA. Svensk ekonomi kommer att utvecklas starkt ur ett interna-tionellt perspektiv. I denna publikation redogör vi för hur vi ser på behovet av valuta och räntesäkringar i dagens miljö.

Finansmarknaden — Splittrade utsikter för den svenska kronan

Medelhavsländernas bekymmersamma statsfinanser och nervositet kring det europeiska banksystemets hälsa har de senaste månaderna överskuggat den fortsatta ekonomiska återhämtningen världen över. Även om utvecklingen går åt rätt håll i sydeuropa räknar vi med relativt nervösa finansiella marknader under sommaren: det finns många frågetecken kvar.

Finansmarknaden — Forstatt återhämtning pekar på en starkare SEK

Den ekonomiska återhämtningen fortsätter alltjämt. Arbetsmarknaden stabiliseras tidigare än väntat vilket bådar gott för att återhämtningen blir bestående. Turbulensen kring Greklands statsfinanser utgör en s.k.”kanariefågel i gruvan”: länder kan inte fortsätta att uppvisa enorma budgetunderskott hur länge som helst utan att drabbas av högre långräntor. I denna publikation redogör vi för hur vi ser på behovet av valuta och räntesäkringar i dagens miljö.