Research
Tip: To personalise the research list, click the gear symbol above.


Choose type:


Ränterullen

Ränterullen — Reporäntan? Håll koll på ECB

Halvårsbokslut för Riksbanken med ett reporäntebesked som i stora drag var i linje med våra förväntningar. Trots att sannolikheten för ytterligare lägre ränta togs bort i reporäntebanan, säkrar Riksbanken sig med skrivningar att räntan kan komma att sänkas om förutsättningarna ändras. För oss står taktiken klar; Riksbankens normaliseringsprocess styrs av vad omvärlden, och då framförallt ECB, hittar på. Reporäntan kommer enligt oss att höjas i april 2018, på marginalen tidigare än vad Riksbanken signalerar. Läs mer på sidan 3.

Andreas Skogelid, Strategist | ansk03@handelsbanken.se

Ränterullen — Sommar i den bästa av världar

Med midsommar runt hörnet står börser på rekordhöga nivåer, implicit volatilitet är rekordlåg, allt medan långräntor sakta men säkert tickar ner. Varken Feds räntehöjningar eller utlovade minskning av balansräkningen tycks få investerare att darra på manschetten. Ett fallande oljepris utgör det tydligaste hotet mot semesterfriden.

Halvårsbokslut närmar sig för Riksbanken med räntebeslut i början av juli. Inflation och inflationsförväntningar har gått åt rätt håll under våren, men det är alldeles för tidigt för Riksbanken att tydligt gå mot en normalisering. Räntan och obligationsköpsprogram kommer därför att ligga kvar, däremot tror vi att sannolikheten för ytterligare lägre ränta via reporäntebanan tas bort.

Metodförändringar i mätningen av paketresor har påverkat inflationen positivt under våren. Vi tror dock att detta kommer att vända under hösten.

Andreas Skogelid, Strategist | ansk03@handelsbanken.se

Ränterullen — Ljusning för europeisk banksektor

Banksektorn i euroområdet har länge kämpat med strukturella problem. Hög andel problemlån, låg kapitalisering och bankspecifika krishärdar har hämmat kreditgivningen. Nu är lösningen nära för den italienska banken Monte Dei Paschi samtidigt som den krisande spanska banken Banco Popular har blivit uppköpt. Det går även åt rätt håll för sektorn som helhet och den ekonomiska återhämtningen i euroområdet ger stöd.

Andreas Skogelid, Strategist | ansk03@handelsbanken.se

Ränterullen — Solsken på bostadsobligationer

Våren har lämnat en del övrigt att önska i ett väderperspektiv. Svenska bostadsobligationer har dock stått emot kylan och gått starkt. När nu värmen förefaller ha kommit på riktigt ser vi ett antal argument till varför solchanserna fortfarande finns där. Vi bibehåller vår rekommendation som "lång". 

Andreas Skogelid, Strategist | ansk03@handelsbanken.se

Ränterullen — Globalt vägskäl och nytt inhemsk märke?

Vi har sett tre drivkrafter bakom den starka globala industrikonjunkturen; centralbanksstimulanser, ett stigande oljepris och stimulanser från kinesiska myndigheter. Alla är av tillfällig karaktär och i avsaknad av nya stimulanser förefaller de positiva effekterna redan ha vänt. Vi går igenom argumenten och landar i att globala långräntor har begränsad uppsida och ändrar vår rekommendation från kort till neutral.

Aprilinflationen var en positiv överraskning med betydligt högre inflation än förväntat. Få saker är för evigt och vi förväntar oss en lägre inflationstakt framöver. Riksbanken kommer på tisdagen att publicera förslag på ny målvariabel. Vi räknar med att Riksbanken  ändrar målvariabel till KPIF från KPI, vilket bara formaliserar vad som varit den faktiska styråran de senaste åren. Inflationsmålet kommer dock fortfarande vara 2 procent, men sannolikt kommer toleransintervallet ± 1 procentenhet, som togs bort 2010, att komma tillbaka. Vi räknar inte med att förändringen får någon inverkan på penningpolitiken i närtid.

Andreas Skogelid, Strategist | ansk03@handelsbanken.se

Ränterullen — Riksbanken överraskar igen

Så gjorde Riksbanken det igen - överraskade marknaden med att göra penningpolitiken ytterligare mer expansiv med utökade obligationsköp under resterande delen av 2017 och förskjuten reporäntebana. Vi hade utökade obligationsköp  som ett riskscenario, men trodde Riksbanken skulle stanna vid en duvaktig ton snarare än skarpa åtgärder. Vi dammar av kristallkulan och blickar framåt mot 2018 när stora delar av direktionen kommer att bytas ut, vilket är en intressant aspekt givet att direktionen var så oenig den kan vara i veckans beslut.

Vi ser över vår rekommendation om bostadsobligationer och ser ytterligare utrymme för smalare spreadar framöver. Läs mer på sidan 4. 

Andreas Skogelid, Strategist | ansk03@handelsbanken.se