Research
Tip: To personalise the research list, click the gear symbol above.


Choose type:


All Commodities Publications

Commodity Strategy Comment — China Trip 2017: Healthy growth leaves room to tackle overcapacity

• Our travel notes: we left China more positive than we arrived
• Party congress will consolidate President Xi's power
• Cutbacks in China finally rebalance commodity markets

Martin Jansson, Strategist | nija03@handelsbanken.se

Råvaruplanket — Utbudssidan balanserar marknaden

Kinas reformer stärker priserna
Råvarupriserna har stigit markant, den här gången är det utbudssidan av prisekvationen som driver åter-hämtningen snarare än efterfrågan. Oljemarknaden har just nu medvind från stark efterfrågan, lagernivåer som faller och produktion som fortfarande är hög men inte längre stiger. Industrimetaller stiger i pris efter att Kina börjat skära ner på produktionen för att förbättra luftkvalitén.

Förväntningar på starkare utveckling i Kina inför den kommande partikongressen den 18:e oktober gör att vissa råvarupriser kan ha stigit lite extra, men vi tror att produktionsreformen i Kina är en långvarig faktor som motiverar högre  jämviktspris för flera råvaror.

Neddragningarna här för att stanna
Genom att minska på överproduktionen av vissa råva-ror kan Kina slå två flugor i en smäll: lönsamheten stiger för de producenter som får vara kvar och luften blir bättre vilket gynnar alla.

Järnmalm och kol har stigit mest och är också de rå-varor där Kina minskat produktionen mest. Även stål och aluminium stiger drivet av samma fenomen. Ned-stängningar av aluminium har tagit ut sin rätt och nu är tillväxten av aluminiumproduktion i Kina negativ.

Martin Jansson, Strategist | nija03@handelsbanken.se

Commodity Bulletin — The supply side is balancing the market

China's reforms are strengthening prices
Commodity prices have risen significantly. This time it is the supply side of the price equation which is driving the recovery, rather than demand. At present, the oil market is benefiting from strong demand, falling inventory levels and production which is still high, but no longer increasing. Industrial metal prices are rising now that China has started to reduce production levels to improve air quality.

Expectations of stronger performance in China ahead of the Party Congress on 18 October mean that some commodity prices might have risen a little more, but we believe that the production reforms being seen in China are a long-term factor which justifies higher equilibrium prices for several commodities.

The reductions are here to stay
By reducing over-production of some commodities, China can kill two birds with one stone: profitability increases for producers who remain and air quality improves, which benefits everyone.

Iron ore and coal are the commodities which have increased most; they are also the ones where China has cut production the most. Steel and aluminium have also been driven by the same phenomenon. The production cuts in aluminium have had their effect, and the growth rate in aluminium production in China is now negative.

Martin Jansson, Strategist | nija03@handelsbanken.se

Commodity Strategy Comment — A remarkable rebound after an early summer lull

The commodity market has witnessed a remarkable rebound since June. The Handelsbanken commodity index, including futures from all sectors, gained 10 %, which is due to a combination of various risk premiums, a lower USD and further cutbacks in Chinese supply reform. All told, there is a fragile trend of rising prices.

Martin Jansson, Strategist | nija03@handelsbanken.se

Råvaruplanket — June 28, 2017

För sent att sälja till midsommar
Mellan nyår och midsommar föll Brentoljan nästan 25%. De flesta basmetaller ligger fortfarande på plus även om uppgången kommit av sig. Samtidigt har riskförsäkringen guld stigit 10% under årets första halvår. Vad har hänt? Jo den globala, självuppfyllande återhämtningen har kommit av sig.

Kortvarig Trumpyra
Optimismen efter det amerikanska valet i november förra året har allmänt betraktats som en "Trump trade". Initialt visade USA bättre ekonomisk statistik men det var i hög grad en effekt av stigande oljepris, uppgång i Kina och QE, snarare än Trump. De här tre drivkrafterna har tillsammans haft kraft att lyfta ekonomin och tillväxtförväntningarna, men effekten har nu avtagit och Trump ser ut att få svårt att kompensera för det. USA:s konjunktur har ett ganska starkt samband med förändringen i oljepriset sedan skifferboomen 2010. Årets nedgång i oljepriset kommer därmed tynga USA-data under andra halvåret.

Förtroendet för OPEC är svagt
Det halvårsvisa OPEC-mötet i Wien gav ett styrkebesked från den växande kartellen som aldrig har haft en bredare uppgörelse - 24 länder deltar. Det hjälper dock föga när den växande producenten, USA, står utanför kartellen. Lagren faller inte som OPEC önskar och vi behåller USD 40 som riktmärke för oljepriset vid årets slut.

Basmetallerna följer Kinas minicykel
Kinas återhämtning verkade solid under första kvartalet men april och maj månads makrodata visar att tillväxttoppen för den här cykeln ligger bakom oss.

Martin Jansson, Strategist | nija03@handelsbanken.se

Commodity Bulletin — Turbulent first six months

Too late to sell by midsummer
Between New Year and midsummer, the price of Brent oil fell by almost 25%. Most base metals are still showing gains during the year, although increases have petered out. At the same time, gold - the traditional form of risk insurance - has increased by 10% during the first six months of the year. What has happened? The global self-fulfilling global recovery has petered out.

Short-term Trump euphoria
The optimism since the US election in November last year has generally been regarded as a "Trump trade." Initially, the US produced better economic statistics, but this was largely due to an increasing oil price, an upswing in China and QE, rather than Trump. Together, these three driving forces have been strong enough to lift the economy and growth expectations, but the effects have now subsided, and it will probably be difficult for President Trump to compensate for this. The US economic climate has been quite strongly linked to changes in the oil price since the shale boom of 2010. Thus, the downturn in the oil price will weigh heavily on US statistics during the second half of the year.

Low level of confidence in OPEC
The half-yearly OPEC meeting in Vienna was a show of strength from the growing cartel. A broader agree-ment has never previously been reached - 24 countries are taking part. However, the fact that the US - the growing producer - remains outside the cartel does not help. Stocks are not falling in the way that OPEC would like, and we retain our year-end oil price forecast of USD 40.

Base metals to follow China's mini-cycle
China's recovery seemed solid during the first quarter of the year, but macro data for April and May demonstrate that the growth peak for this cycle is behind us.

Martin Jansson, Strategist | nija03@handelsbanken.se