Research
Tip: To personalise the research list, click the gear symbol above.


Choose type:


Fixed Income

Ränterullen — Solsken på bostadsobligationer

Våren har lämnat en del övrigt att önska i ett väderperspektiv. Svenska bostadsobligationer har dock stått emot kylan och gått starkt. När nu värmen förefaller ha kommit på riktigt ser vi ett antal argument till varför solchanserna fortfarande finns där. Vi bibehåller vår rekommendation som "lång". 

Andreas Skogelid, Strategist | ansk03@handelsbanken.se

Swedish Rate Wrap — Global crossroads and new domestic target?

Global crossroads and new Riksbank target
We have identified three driving forces behind the strong global industrial business cycle: stimulus measures by central banks, a rising oil price and stimulus measures from Chinese authorities. All three are temporary and in the absence of new stimuli, the positive effects already appear to have reversed. We go through the arguments and conclude that global bond yields have a limited upside, and we change our recommendation from short to neutral.

April inflation figures were a positive surprise, involving significantly higher inflation than expected. But few things last for ever, and we expect lower inflation in the future. In line with expectations, the Riksbank proposes to move to CPIF as the target variable and introduce a tolerance interval ±1 percentage point around the 2% inflation target. Our conclusion is that this warrants no change in the near-term outlook for monetary policy.

Andreas Skogelid, Strategist | ansk03@handelsbanken.se

Ränterullen — Globalt vägskäl och nytt inhemsk märke?

Vi har sett tre drivkrafter bakom den starka globala industrikonjunkturen; centralbanksstimulanser, ett stigande oljepris och stimulanser från kinesiska myndigheter. Alla är av tillfällig karaktär och i avsaknad av nya stimulanser förefaller de positiva effekterna redan ha vänt. Vi går igenom argumenten och landar i att globala långräntor har begränsad uppsida och ändrar vår rekommendation från kort till neutral.

Aprilinflationen var en positiv överraskning med betydligt högre inflation än förväntat. Få saker är för evigt och vi förväntar oss en lägre inflationstakt framöver. Riksbanken kommer på tisdagen att publicera förslag på ny målvariabel. Vi räknar med att Riksbanken  ändrar målvariabel till KPIF från KPI, vilket bara formaliserar vad som varit den faktiska styråran de senaste åren. Inflationsmålet kommer dock fortfarande vara 2 procent, men sannolikt kommer toleransintervallet ± 1 procentenhet, som togs bort 2010, att komma tillbaka. Vi räknar inte med att förändringen får någon inverkan på penningpolitiken i närtid.

Andreas Skogelid, Strategist | ansk03@handelsbanken.se

Macro comment — Macron wins, clearing all fears of Frexit

  1. France will stay in the EU
  2. Difficult task awaits Macron
  3. Only a mild positive market reaction expected

Lars Henriksson, FX Strategist | lahe06@handelsbanken.se

Swedish Rate Wrap — Once again, the Riksbank surprises

And so the Riksbank did it again: surprised the market by making monetary policy even more expansionary by increasing bond purchases for the remainder of 2017 and by pushing back the repo rate path. Our risk scenario had identified increased bond purchases, but we thought that the Riksbank would have a dovish tone rather than taking sharper measures. If we dust off our crystal ball and look toward 2018, we see an interesting situation arising when it is time for many of the Executive Board members to be replaced, given that the Board was as split as it is possible to be when taking this past week's decision.

We review our recommendation for mortgage bonds and see further scope for narrower spreads in the future. For more details, see page 4. 

Andreas Skogelid, Strategist | ansk03@handelsbanken.se

Ränterullen — Riksbanken överraskar igen

Så gjorde Riksbanken det igen - överraskade marknaden med att göra penningpolitiken ytterligare mer expansiv med utökade obligationsköp under resterande delen av 2017 och förskjuten reporäntebana. Vi hade utökade obligationsköp  som ett riskscenario, men trodde Riksbanken skulle stanna vid en duvaktig ton snarare än skarpa åtgärder. Vi dammar av kristallkulan och blickar framåt mot 2018 när stora delar av direktionen kommer att bytas ut, vilket är en intressant aspekt givet att direktionen var så oenig den kan vara i veckans beslut.

Vi ser över vår rekommendation om bostadsobligationer och ser ytterligare utrymme för smalare spreadar framöver. Läs mer på sidan 4. 

Andreas Skogelid, Strategist | ansk03@handelsbanken.se