Research
Tip: To personalise the research list, click the gear symbol above.


Choose type:


All Fixed Income

Swedish Rate Wrap — Oil price fall challenging the inflation trend

The global economic climate continues to be strong. We see evidence of this in the US where most macro data is exceeding market expectations. The recent harvest of data from China confirms a strong start to the year. The trend in global inflation is also positive. Previous monetary policy stimulus measures are feeding into the economy and contributing to the improvement that we are now seeing. This forms the basis of increasing long yields.
Inflation is partly driven by earlier energy price rises. The price of oil falling to USD 40/barrel by year-end represents a risk to our view of inflation and long yields. Despite this, we still believe that interest rates will continue to rise. We address this on page 3.

Pierre Carlsson, Strategist | pica01@handelsbanken.se

Ränterullen — Oljeprisfall utmanar inflationstrenden

Den globala konjunkturtrenden är fortsatt stark. Vi ser det i USA där huvuddelen av makrodata kommer ut över marknadens förväntningar. Den senaste tidens dataskörd från Kina bekräftar en stark inledning av året. Även den globala inflationstrenden är positiv. Tidigare penningpolitiska stimulanser föder in i ekonomin och bidrar till det uppsving vi ser nu. Detta utgör grunden för stigande långräntor.

Inflationen är delvis drivet av tidigare uppgång i energipriser. När vi nu ser framför oss ett fallande oljepris till 40 USD/fat till årsskiftet; utgör det en risk för vår inflations- och långräntesyn. Vi landar trots det i fortsatt ränteuppgång och går igenom argumenten på sidan 3.

Pierre Carlsson, Strategist | pica01@handelsbanken.se

FI Comment — Swedbank Hypotek will introduce a new SEK FRN covered bond

  1. Swedbank Hypotek will introduce 190FR
  2. 190FR will mirror the existing fixed 190 with maturity in September 2021
  3. The coupon is set to Stibor3M+112bp; ISIN SE0009580103

Andreas Skogelid, Strategist | ansk03@handelsbanken.se

Swedish Rate Wrap — Election year impacting European yields

Populist winds increase the risk in France
Macro data continue to show a stronger start to the year than expected, which forms the core of our view of increasing rates. While bond yields have recovered part of their recent loss, the drama has mainly been concentrated on US short-term interest rates, which have risen dramatically, and a Fed hike in March that is more or less a done deal (see page 3).

The European election year is on the starting blocks, with the Netherlands first out on March 15. We are on the lookout for political impacts on the financial markets and are finding plenty (see page 3).

The Swedish government, with the support of the Left Party, has put a stop to the proposed bank tax. This comes after devastating criticism about its structure from several referral authorities. However, this will be compensated by an increase in the resolution fee. Given that the fee is based on the balance sheet at year-end, we anticipate even greater effects in the short-term fixed income market during the last two weeks of the year (see page 5).

Andreas Skogelid, Strategist | ansk03@handelsbanken.se

Ränterullen — Valåret påverkar europeiska räntor

Populistvindar höjer risken i Frankrike
Makrodata fortsätter att visa en starkare start på året än förväntat, vilket har varit grundbulten i vår syn för stigande räntor. Medan långräntor har tagit tillbaka en del av tappet den senaste tiden har dramatiken framför allt varit koncentrerad till amerikanska korträntor som stigit dramatiskt. (Sid 3)

Det europeiska valåret står i startblocken där Nederländerna är först ut den 15 mars. Vi letar efter politiska avtryck på de finansiella marknaderna och hittar en hel del. (Sid 3)

Regeringen, med stöd av Vänsterpartiet, gör halt i den föreslagna bankskatten. Detta efter förödande kritik mot utformningen från flertalet remissinstanser. Detta kompenseras dock av att den s.k. resolutionsavgiften höjs. Då den avgiften baseras på balansräkningen per årsskiftet kan vi se fram emot än större effekter under årets sista veckor på den korta räntemarknaden. (sid 5)

Claes Måhlén, Head of Trading Strategy | clma02@handelsbanken.se

FI Comment — Kommuninvest introduces a new 2023 bond

  1. Kommuninvest will introduce K2302, six-year maturity at issue
  2. Coupon 0.75%, maturity on February 22 2023, ISIN SE0009662943
  3. Indicative pricing 25.0bp over swap, matched maturity

Andreas Skogelid, Strategist | ansk03@handelsbanken.se