Research
Tip: To personalise the research list, click the gear symbol above.


Choose type:


All Fixed Income

Swedish Rate Wrap — Yield rises set to continue

Continued steepening in sight
We saw huge interest rate movements in the aftermath of the US election, and this trend has continued. The Fed's re-pricing has been clear and the market is starting to approach two rate hikes in 2017. An increase in December is a dead certainty. The market is thus moving toward the Fed's own interest rate forecast. We see knock-on effects in the Swedish market and consider there to be scope for a steeper Swedish curve, which is supported by the increasingly strained labour market.

There continues to be a major, widespread shortage of dollars after the changed rules for US money market funds which took effect on October 14. The question is how far the Fed and other major central banks will allow this to go before they again start to utilise the facilities that are still available since the major financial crisis eight years ago.

Andreas Skogelid, Strategist | ansk03@handelsbanken.se

Ränterullen — Ränteuppgången har mer att ge

Fortsatt brantning i sikte
Ränterörelserna var massiva i efterdyningarna av det amerikanska valet. Den rörelsen har fortsatt. Omprisningen av Fed har varit tydlig och marknaden börjar närma sig två räntehöjningar under 2017. En räntehöjning i december i år är kassaskåpssäker. Marknaden rör sig således mot Feds egna ränteprognos. Vi ser spridningseffekter på den svenska marknaden och anser det finns utrymme för en brantare svensk kurva som får stöd av den allt mer ansträngda svenska arbetsmarknaden.

Det råder en fortsatt stor och utbredd global dollarbrist efter omläggningen av reglerna för amerikanska penningmarknadsfonder som trädde i kraft den 14 oktober i år. Frågan är hur långt Fed och andra stora centralbanker kommer att tillåta att det går innan de återigen börjar utnyttja de faciliteter som ligger kvar sen den stora finanskrisen för åtta år sedan.

Andreas Skogelid, Strategist | ansk03@handelsbanken.se

FI Comment — Kommuninvest introduces a new 2022 bond

  1. Kommuninvest introduces K2206
  2. Maturity to June 1, 2022; coupon of 0.25%; ISIN SE0009269418
  3. Pricing at 23bp over swap

Andreas Skogelid, Strategist | ansk03@handelsbanken.se

Swedish Rate Wrap — Trump victory sets stage for inflation

Broad mandate results in higher inflation and higher interest rates
With Trump in the White House and a Republican majority in Congress through clear election results, it is reasonable to assume that a relatively large number of election promises will become reality. While the details remain ambiguous, a growth surge and positive inflationary impulse are likely to ensue, though the timing of these effects may be uncertain. The Fed will hike the Funds rate in December and long yields will continue to climb. However, all this assumes that the current lack of pronounced stress in the global financial markets will continue.

We are approaching the Swedish October inflation report. For the Riksbank it is crucial to avoid another negative surprise. We do not believe there will be any such surprises, and Swedish inflation will be significantly higher in one year compared with today. The Riksbank is expected to leave the repo rate unchanged in December. Nevertheless, we retain our view that the Riksbank will extend its bond purchase programme during the first half of 2017, as insurance against a sharp appreciation of the krona.

Andreas Skogelid, Strategist | ansk03@handelsbanken.se

Ränterullen — Trumpseger borgar för inflation

Brett mandat ger högre inflation och högre räntor
Med Trump i Vita Huset och republikansk majoritet i kongressen via ett tydligt valresultat är det rimligt att anta att en relativt stor del av vallöftena kommer infrias. Trots oklarheter i detaljerna kommer det sannolikt att innebära en tillväxtimpuls och en positiv inflationsimpuls, även om även timingen för dessa effekter är osäkra. Fed kommer att höja räntan i december och långräntorna kommer att fortsätta stiga. Allt detta är betingat av att de globala finansiella marknaderna inte visar påtaglig stress, vilket de för tillfället inte gör.

Vi närmar oss den svenska oktoberinflationen. För Riksbanken är det av yttersta vikt att inte den blir ytterligare en negativ överraskning. Det kommer den inte att bli enligt oss och den svenska inflationen kommer att vara betydligt högre om ett år jämfört med idag. Riksbanken kommer lämna räntan oförändrad i december. Vi behåller dock vår syn att Riksbanken kommer att förlänga obligationsköpen under förstahalvåret 2017, som en försäkring mot en kraftig förstärkning av kronan.

Andreas Skogelid, Strategist | ansk03@handelsbanken.se

Central bank calendar — 2017

• Fed
• ECB
• Riksbank
• Norges Bank

Pierre Carlsson, Strategist | pica01@handelsbanken.se