Research
Tip: To personalise the research list, click the gear symbol above.


Choose type:


All Fixed Income

Ränterullen — Riksbanken sitter still i båten trots rekordinflation

Sommaren har bjudit på flertalet bevis på att Sveriges ekonomi går starkt. BNP för andra kvartalet var betydligt högre än under årets inledning och juliinflationen var högre än 2 procent. Vad gäller den senare är vi förvisso övertygade om att den är av övergående natur. Den ytterst expansiva penningpolitiken blir mer och mer svårförklarlig. Förstärkningen av kronan ligger i den andra vågskålen tillsammans med ECB. Inför Riksbankens septembermöte tror vi dock att eventuella hökar i direktionen avvaktar och vi tror inte på några nyheter i vare sig reporäntebana eller huvudsaklig kommunikation. Läs mer på sidan 3.

Andreas Skogelid, Strategist | ansk03@handelsbanken.se

FI Comment — Swedbank Hypotek will introduce a new SEK covered bond

  1. Swedbank Hypotek will introduce 192; matures on March 15, 2023
  2. The coupon is 1.00%; ISIN SE0010133207
  3. Indicative pricing 38bp over swap, matched maturity

Andreas Skogelid, Strategist | ansk03@handelsbanken.se

Swedish Rate Wrap — Repo rate? Keep an eye on the ECB

In early July, the Riksbank announced a repo rate decision that was more or less in line with our expectations. Even though the probability of an even lower rate was removed from the repo rate path, the central bank is hedging its bets by writing that the repo rate may be lowered if the situation changes. For us, the tactics are clear: the Riksbank's normalisation process is dictated by the actions of external players, particularly the ECB. In our view, the repo rate will be lifted in April 2018, marginally earlier than signalled by the Riksbank. For more details, see page 3.

Andreas Skogelid, Strategist | ansk03@handelsbanken.se

Ränterullen — Reporäntan? Håll koll på ECB

Halvårsbokslut för Riksbanken med ett reporäntebesked som i stora drag var i linje med våra förväntningar. Trots att sannolikheten för ytterligare lägre ränta togs bort i reporäntebanan, säkrar Riksbanken sig med skrivningar att räntan kan komma att sänkas om förutsättningarna ändras. För oss står taktiken klar; Riksbankens normaliseringsprocess styrs av vad omvärlden, och då framförallt ECB, hittar på. Reporäntan kommer enligt oss att höjas i april 2018, på marginalen tidigare än vad Riksbanken signalerar. Läs mer på sidan 3.

Andreas Skogelid, Strategist | ansk03@handelsbanken.se

Swedish Rate Wrap — Summer in a perfect world

With midsummer just round the corner, stock markets are at record highs, implicit volatility is at a record-low level, and bond yields are slowly but surely ticking downward. Neither the Fed's rate hikes nor the promised balance sheet reduction appears to be giving investors any qualms. A declining oil price is the clearest threat to a peaceful holiday period.

The half-year accounts are approaching for the Riksbank, with its repo rate decision early in July. Inflation and inflation expectations have moved in the right direction in the first half of the year, but it is far too early for the Riksbank to move clearly towards normalisation. Both the repo rate and the bond purchase programme will therefore remain unchanged. However, we believe that the likelihood of the repo rate falling further via the repo rate path will disappear.

Changes in the measurement method for package holidays have had a favourable impact on inflation during the spring. However, we think that this will be reversed in the autumn.

Andreas Skogelid, Strategist | ansk03@handelsbanken.se

Ränterullen — Sommar i den bästa av världar

Med midsommar runt hörnet står börser på rekordhöga nivåer, implicit volatilitet är rekordlåg, allt medan långräntor sakta men säkert tickar ner. Varken Feds räntehöjningar eller utlovade minskning av balansräkningen tycks få investerare att darra på manschetten. Ett fallande oljepris utgör det tydligaste hotet mot semesterfriden.

Halvårsbokslut närmar sig för Riksbanken med räntebeslut i början av juli. Inflation och inflationsförväntningar har gått åt rätt håll under våren, men det är alldeles för tidigt för Riksbanken att tydligt gå mot en normalisering. Räntan och obligationsköpsprogram kommer därför att ligga kvar, däremot tror vi att sannolikheten för ytterligare lägre ränta via reporäntebanan tas bort.

Metodförändringar i mätningen av paketresor har påverkat inflationen positivt under våren. Vi tror dock att detta kommer att vända under hösten.

Andreas Skogelid, Strategist | ansk03@handelsbanken.se