All Fixed Income - FI, FX, Credit and Commodities Strategy - Handelsbanken Capital Markets

 

Research
Tip: To personalise the research list, click the gear symbol above.


Choose type:


All Fixed Income

Swedish Rate Wrap — Will CPIF win the index battle at the Riksbank?

Which inflation measure it is that sets the tone for monetary policy will be decisive for our view of the Riksbank during the rest of the year. While inflation measured in terms of the target variable, CPIF, remains above the inflation target, CPIF excluding energy is again slightly below the Riksbank's forecast. We expect the levels of both variables to be sufficiently high for a repo rate hike to occur in December, but underlying inflation must not weaken any further in comparison with our forecast. We do not expect a major review of monetary policy in conjunction with the Riksbank Board's September meeting, with the possible exception of a slight reduction in the likelihood of an October rate hike.

Claes Måhlén, Chief Strategist | clma02@handelsbanken.se

Ränterullen — Vinner KPIF indexkampen på Riksbanken?

Vilket inflationsmått som ska vara tongivande för penningpolitiken blir avgörande för synen på Riksbanken under hösten. Medan inflationen mätt med målvariabeln KPIF ligger kvar över inflationsmålet är KPIF exklusive energi återigen något under Riksbankens prognos. Vi räknar med att nivåerna på båda kommer vara tillräckligt höga för att en räntehöjning ska äga rum i december, men utvecklingen för underliggande inflation får inte försvagas ytterligare jämfört med vår prognos. Vi räknar inte med något större penningpolitiskt omtag i samband med Riksbankens septembermöte, möjligen med undantag för en viss nedjustering av sannolikheten för oktoberhöjning. 

Claes Måhlén, Chief Strategist | clma02@handelsbanken.se

FI Comment — Bond index changes, August 2018

  1. No major changes in duration
  2. Included bonds: LH518
  3. Indices will rebalance 2018-08-07

Kiran Sakaria, Junior Strategist | kisa02@handelsbanken.se

FI Comment — Bond index changes, July 2018

  1. No major changes in duration
  2. Included bonds: K2505
  3. Indices will rebalance 2018-07-06

Kiran Sakaria, Junior Strategist | kisa02@handelsbanken.se

Swedish Rate Wrap — Riksbank settles on unchanged repo rate path

Developments since the Riksbank's April meeting indicate that the repo rate path will be left unchanged at the meeting on July 2 (decision on July 3). The Riksbank thus continues to signal a rate hike before year-end, which is also our main scenario. Inflation and the krona both indicate an unchanged repo rate path. Accordingly, in our assessment, there is less indication of a decreased repo rate path, which the ECB's softer line and heightened global political turmoil support.

Claes Måhlén, Chief Strategist | clma02@handelsbanken.se

Ränterullen — Riksbanken landar i oförändrad bana

Utvecklingen sedan Riksbankens aprilmöte talar för att reporäntebanan lämnas oförändrad på mötet den 2 juli (besked 3 juli). Därmed fortsätter Riksbanken att signalera en räntehöjning före årsskiftet, vilket också är vårt huvudscenario. I vågskålen för oförändrad räntebana ligger inflationen och kronan. Vågskålen för sänkt räntebana väger således lättare enligt vår bedömning, och där återfinns ECB:s mjukare linje och ökad politisk osäkerhet globalt.

Claes Måhlén, Chief Strategist | clma02@handelsbanken.se