Research
Tip: To personalise the research list, click the gear symbol above.


Choose type:


Ränterullen

Ränterullen — Oljeprisfall utmanar inflationstrenden

Den globala konjunkturtrenden är fortsatt stark. Vi ser det i USA där huvuddelen av makrodata kommer ut över marknadens förväntningar. Den senaste tidens dataskörd från Kina bekräftar en stark inledning av året. Även den globala inflationstrenden är positiv. Tidigare penningpolitiska stimulanser föder in i ekonomin och bidrar till det uppsving vi ser nu. Detta utgör grunden för stigande långräntor.

Inflationen är delvis drivet av tidigare uppgång i energipriser. När vi nu ser framför oss ett fallande oljepris till 40 USD/fat till årsskiftet; utgör det en risk för vår inflations- och långräntesyn. Vi landar trots det i fortsatt ränteuppgång och går igenom argumenten på sidan 3.

Pierre Carlsson, Strategist | pica01@handelsbanken.se

Ränterullen — Valåret påverkar europeiska räntor

Populistvindar höjer risken i Frankrike
Makrodata fortsätter att visa en starkare start på året än förväntat, vilket har varit grundbulten i vår syn för stigande räntor. Medan långräntor har tagit tillbaka en del av tappet den senaste tiden har dramatiken framför allt varit koncentrerad till amerikanska korträntor som stigit dramatiskt. (Sid 3)

Det europeiska valåret står i startblocken där Nederländerna är först ut den 15 mars. Vi letar efter politiska avtryck på de finansiella marknaderna och hittar en hel del. (Sid 3)

Regeringen, med stöd av Vänsterpartiet, gör halt i den föreslagna bankskatten. Detta efter förödande kritik mot utformningen från flertalet remissinstanser. Detta kompenseras dock av att den s.k. resolutionsavgiften höjs. Då den avgiften baseras på balansräkningen per årsskiftet kan vi se fram emot än större effekter under årets sista veckor på den korta räntemarknaden. (sid 5)

Claes Måhlén, Head of Trading Strategy | clma02@handelsbanken.se

Ränterullen — Globalt stöd för konjunktur och inflation

Makrobilden utmanar Riksbankens uthållighet
Det haglar stark makroekonomisk data för tillfället. Det är enligt vår syn effekter av de senaste årens lätta penningpolitik som går igenom det ekonomiska systemet. Vi kommer se en våg av uppreviderade BNP-prognoser i närtid (bild 1).

Även svensk data kommer in starkt - exempelvis framstår den svenska arbetsmarknaden som allt stramare. Januariinflationen föll tillbaka jämfört med december, vilket var väntat. Det ändrar enligt oss inte bilden av en trendmässigt stigande inflationen under 2017. Trots detta framhåller Riksbanken fortfarande en större sannolikhet för sänkning av reporäntan än tvärtom. "Policymisstagen" 2010-2011 är fortfarande i färskt minne och håller tillbaka viljan till stramare penningpolitik.

Claes Måhlén, Head of Trading Strategy | clma02@handelsbanken.se

Ränterullen — Tillväxtimpuls blir utmaning för Riksbanken

Reporäntebanan i fokus för Riksbanken
Vi närmar oss årets första penningpolitiska beslut från Riksbanken - 15 februari är det dags. Beslutet görs under premisser vi inte sett på många år. Inflationen är snubblande nära 2 procent, inflationsförväntningarna (hyfsat) förankrade kring inflationsmålet och en konjunktur som pekar uppåt. Vi tror på en oförändrad ränta, reporäntebana och QE-program. Däremot tror vi direktionen kommer vara oenig om reporäntebanan och ett antal ledamöter kommer reservera sig mot den officiella. Läs mer på sidan 3.

Hur det än blir med timingen för en normaliseringsprocess av reporäntan närmar vi oss en sådan och sannolikheten för en tidigareläggning är enligt oss betydligt större än motsatsen. Det gör det intressant att titta på bostadsobligationer med rörlig ränta (FRN) och ställa det i relation till obligationer med fast kupongränta. Läs mer på sidan 4.

Andreas Skogelid, Strategist | ansk03@handelsbanken.se

Ränterullen — Uppsida för tillväxt, inflation och räntor

Cykliskt uppsving med eller utan Trump-effekt
Förväntningar på en Trump-ledd tillväxtimpuls har varit höga sedan den överraskande valvinsten i november i fjol. Osäkerheten kring den politiska utformningen är minst lika stor nu som den var under kampanjen. Det finns dock skäl att tro att vi står inför ett cykliskt uppsving av global tillväxt, lett av USA, även utan impuls från finanspolitiken i USA. Detta är drivet av tidigare acceleration i global QE och därmed lättare finansiella förhållanden. Inflationen får en impuls likaså. Därmed finns det utrymme för ytterligare långränteuppgång.

Snö och kyla i Sydeuropa får grönsakspriserna att rusa i höjden. Man kan nästan tror att det är Riksbanksdirektionen som skickat Kung Bore till Medelhavet för att blåsa ytterligare liv i den svenska inflationen. Vi har rotat runt i grönsaksdiskarna och pratat med branschfolk för att få en bild av effekten på KPI.

Andreas Skogelid, Strategist | ansk03@handelsbanken.se

Ränterullen — Riksbanken lättar på beredskapen

Direktionen delad om nya åtgärder
Vid en första anblick fanns det egentligen ingenting anmärkningsvärt med Riksbankens sista penningpolitiska beslut för 2016. Räntan ligger kvar och man fortsätter med obligationsköp ytterligare ett halvår. Men väger man in att direktionen var helt delad vad gäller beslutet om ytterligare obligationsköp (två helt emot och en för halva beloppet) och att man dessutom tar bort beredskapen för ytterligare åtgärder mellan mötena, så blir tonen ändå klart "hökigare" än väntat.

Vi behåller vår syn att Riksbanken nu är färdig med penningpolitiska lättnader. Reporäntan kommer höjas en första gång under H1 2018 och inga ytterligare obligationsköp kommer att beslutas. Vad gäller reporäntan är dock riskbilden tiltad mot en reporäntehöjning mot slutet av 2017.

Andreas Skogelid, Strategist | ansk03@handelsbanken.se